Szanowni Klienci,

 

Od dnia 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu ( Rozporządzenie )

W związku z powyższym informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Alter Ego Jacek Maniurka z siedzibą w Gliwicach, ul. Pszyczyńska 206 [dalej jako Administrator], zaś Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą zgodnie z art.6 Rozporządzenia ust. 1 pkt a,b,c,f w odniesieniu do n/w punktów.

Z administratorem można skontaktować się:

1) pisemnie pod adresem – 44-100 Gliwice, Pszczyńska 206

2) telefonicznie pod numerem – (32) 781 50 41

3) za pomocą poczty elektronicznej na adres e – mail –  biuro@aefarby.pl

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych oraz niezbędnych do realizacji umowy, którą zawarli Państwo z Administratorem [dalej jako Umowa].

Dane osobowe będą przechowywane przez okres uzależniony od celu, w którym zostały zebrane oraz podstawy prawnej przetwarzania, tj.:

 1. a) wykonanie umowy – do momentu wykonania umowy,
 2. b) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, jako stronie umowy, którą Państwo zawarli z Administratorem – do momentu wypełnienia przez tych obowiązków prawnych,
 3. c) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jako strony umowy, którą Państwo zawarli z Administratorem, tj. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń – do momentu przedawnienia roszczeń albo do momentu uwzględnienia przez Administratora uzasadnionego sprzeciwu.

W celu przedstawienia oferty usług własnych dane będą przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu marketingowego.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić realizację umowy lub prowadzenie działań marketingowych.

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, prawne, informatyczne. Nie będą one jednak sprzedawane podmiotom trzecim.

Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do:

 1. dostępu do treści własnych danych;
 2. sprostowania, usunięcia albo ograniczenia przetwarzania danych;
 3. przenoszenie danych;
 4. wniesienia sprzeciwu.

Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.

Państwa dane nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).

Administrator wdrożył Politykę bezpieczeństwa informacji, wobec czego Państwa dane osobowe chronione są zgodnie z najwyższymi standardami przyjętymi w Polityce.

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny.

W celu zapewnienia ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Administratora stosuje się następujące zasady:

 1. a) przydzielanie praw dostępu do danych osobowych pracownikom tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności służbowych,
 2. b) dane osobowe przetwarzane są wyłącznie za zgodą osoby, której dotyczą, wyłącznie w zakresie niezbędnym celem realizacji Umowy i celach marketingowych, przechowywane są nie dłużej, niż jest to konieczne, z zapewnieniem im niezbędnego bezpieczeństwa zarówno w zakresie danych „papierowych” jak i „elektronicznych”.

Administrator oraz jego pracownicy zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych, , której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa tych danych, a w szczególności dbanie o ich:

 1. a) Poufność,
 2. b) Integralność,
 3. c) Dostępność,
 4. d) Rozliczalność.

Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku kiedy uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza w jakimś stopniu przepisy Rozporządzenia.

 

top